Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 8737/10.06.2019 şi Raportul de specialitate nr. 8738 din 10.06.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investitii „Modernizare podet pe DJ 222 L, Intersectie  DN 22 D – Carcaliu, km 1+732 ”;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 alin. (2) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare podet pe DJ 222 L, Intersectie  DN 22 D – Carcaliu, km 1+732” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 134.895,42 lei, inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.”

Art. 2. Anexa nr. 2 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  „Modernizare podet pe DJ 222 L, Intersectie DN 22 D – Carcaliu, km 1+732” la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare podet pe DJ 222 L, Intersectie DN 22 D – Carcaliu, km 1+732” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
 
Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019, după cum urmează: 21 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 21 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :
anexa.pdf