Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 8746/10.06.2019 şi Raportul de specialitate nr. 8747/10.06.2019  al  Direcţiei  Investiţii,  Fonduri Externe  și  Managementul  Proiectelor și al Directiei Economice Buget Finante și Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 49/2018 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială  nr. 14 Tulcea”;

Având  în vedere  rapoartele  Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform prevederilor  art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 91 alin. (1) lit. f, alin. (3), lit. f si alin (5) lit. a pct. 1, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile  art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea”, conform anexei, la prezenta hotărâre.
 
Art.2  - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019, după cum urmează: 19 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 21 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot.

 

 


Anexe :
anexa.pdf