Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 8749/10.06.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 183/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea’’și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 8750/10.06.2019;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Axa Prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiție 10.1. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI;

Ținând cont de prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. b), d) și e), și alin. (5), lit. a), pct. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 h o t ă r ă ș t e :
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 183/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea’, după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea’’, în cuantum de 3.609.877,53 lei (inclusiv TVA).

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Tulcea, în sumă de 533.716,78 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 470.937,99 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 62.778,79 lei (inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea’’.

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019, după cum urmează: 19 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 21 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot.

 


Anexe :