Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9254/20.06.2019 şi Raportul de specialitate nr. 9255/1553/20.06.2019 al Direcției Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pentru modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2019” și nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea pe anul 2019” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa 2.pdf    
anexa 1.pdf