Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal  constituită;

Având  în  vedere  Nota  de  fundamentare  nr. 9248/20.06.2019 și Raportul de specialitate nr. 9249/20.06.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 71/ 31.05.2019 privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la  „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul  2019;

Văzând  rapoartele  comisiilor  de  specialitate  a  Consiliului  Judeţean  Tulcea;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru  aprobarea Ghidului  de  finanțare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  national 2017- 2019,  cu modificările și completările ulterioare  şi ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
     

h o t ă r ă ş t e :
 
Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii  Parcului auto naţional” pe anul 2019 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.3. Se  aprobă  achiziţionarea unui  autoturism  nou,  prin „Programul de stimulare a  înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019, autoturism ce va deservi aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea”.
 
Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :