Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean  Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal  constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9250/ 20.06.2019 și Raportul de specialitate nr. 9251/20.06.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ privind participarea Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de  stimulare a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul 2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate  a  Consiliului  Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru  aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017- 2019, c u modificările și completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
     
h o t ă r ă ş t e :
 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019. 
 
Art.2. Se aprobă casarea unui autoturism uzat, conform datelor de identificare prevăzute  în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.3. Se aprobă achiziţionarea unui  autoturism nou, prin  „Programul de stimulare a  înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019.
 
Art.4. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării autovehiculului nou în cadrul programului se va face din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea aprobat pentru anul 2019.
 
Art.5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice  Buget – Finanţe, Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea  şi  Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf