Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7188 din 13.05.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică nr. 7189 din 13.05.2019, prin care se propune aprobarea  Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”;

Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin.(1), lit.f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractele de finanţare nerambursabilă.
 
Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și Asistență Juridică.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf