Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7186 din 13.05.2019  şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică nr.7187 din  13.05.2019, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Tulcea;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
- art. 91 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfășoară activitatea în judeţul Tulcea, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractele de finanţare nerambursabilă.
 
Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie,  Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf