Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7225/14.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 7226/14.05.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea;

Văzând Hotărârea nr. 23/11.04.2019 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
                                                     h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, conform anexei  la prezenta hotărâre.
 
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 196/29 noiembrie 2017.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi Compartimentului Guvernanță Corporativă.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 18 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf