Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8938/13.06.2019 și Raportul de specialitate nr. 8939/13.06.2019 al Direcției Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările  și completările ulterioare;

Ţinând cont de adresa nr. 331/TL/11.06.2019 a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale–Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Județul Tulcea, înregistrata la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 8869/12.06.2019;

Văzând  rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu dispoziţiile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare, ale  art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art.2 alin.(1) si art. 4, alin (1)  - ANEXA 1 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție  a informațiilor clasificate în Romania, cu modificările și completările ulterioare, ale  Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu şi ale art. 91 alin. (1) lit f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 h o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1  Se aprobă actualizarea anexelor nr. 1a), 2d), 4, 5, 6, 7, 8e), 9, 10, 11, 12, 14, 17c), 20a) și 20b), la Monografia economico-militară a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor la prezenta hotărâre.
 
Art. 2  (1) Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea este „secret de serviciu”, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Gestionarea acestor informații se va face în condițiile prevăzute de lege.
 
Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica un exemplar Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Centrului Militar Judeţean Tulcea, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Tulcea și Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care gestionează baza de date la nivel naţional, căreia îi va transmite un exemplar și pe disc optic.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.


Anexe :