Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 8661/07.06.2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă nr. 8662/07.06.2019 prin care se propune acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobanţu;

Având în vedere:
- adresa Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 8075/28.05.2019;
- Hotărârea nr. 16/16.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Dorobanţu;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;
În conformitate cu prevederile:
- art. 13 din Statutul Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”;
- art. 13 din Anexa nr. 4 la H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) și alin.(5), lit. a), pct. 13 din Legea administraţiei publice  locale  nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art.1 Se acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului favorabil pentru acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobanţu.
 
Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va  comunica, în  copie,  prezenta  hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :