Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Văzând Nota de fundamentare nr. 9353/21.06.2019 prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înfiintarea a două casuțe de tip familial în Isaccea” şi Raportul de specialitate nr.  9354 /21.06.2019 al  Direcţiei Investiţii, Fonduri  Externe  și  Managementul  Proiectelor şi nr. 18070/21.06.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

Având  în vedere  rapoartele  Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În baza  dispoziţiilor art. 44 alin.(1)  din  Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f şi alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 h o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizarea lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două casuțe de tip familial în Isaccea” conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea, Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante şi Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa 2.pdf