Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9276/20.06.2019 şi Raportul de specialitate nr. 9277/20.06.2019 al Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune actualizarea componenței Grupului de lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ) aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/7/ 30 septembrie 2016;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.c), din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile pct. 9.1, lit. a) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 43/30.03.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în procesul de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului a căror aprobare revine Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art.91, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     
 
                                                                           h o t ă r ă ş t e:    
 

Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei Grupului de lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ) aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/7/30 septembrie 2016, în următoarea componenţă:
1. Cristian Ionescu-Preotu - arhitect șef al județului Tulcea
2. Mirela Didă - arhitect, specialist atestat Ordinul Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România
3. Irina Vasile - expert, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Consiliul Judeţean Tulcea (responsabil de proiect)
4. Georgeta Costache  - inspector, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Consiliul Judeţean Tulcea (responsabil cu informarea și consultarea publicului)
5. Filip Raicu - arhitect șef, al municipiului Tulcea
6. Ștefan Verban - inspector, oraș Babadag
7. Doina Rotaru - consilier, oraș Isaccea
8. Cornelia-Mioara Matetovici - arhitect șef al orașului Măcin
9. Dan Munteanu - referent, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, oraș Sulina
10.  Alina Maria Farcaș - consilier evaluare-examinare, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Direcția Tehnică, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
11. Valeria Păun - subinginer cadastru, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
12. Simona Constantinescu - șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului
13. Gabriela Bucur - consilier, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea
14. Mihaela-Melania Manole - inginer, Avize-Autorizaţii, Administrația Bazinală de Apă “Dobrogea-Litoral”  - Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea
15. Ionuţ Matei - inginer, Direcția Silvică Tulcea, Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA
16. Maria Dragnea - consilier, Direcția pentru Agricultură Judeţeană Tulcea, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
17.  Iulian Vizauer - director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea
18.  Mădălina Sbarcea - arhitect, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea
19. Florentina Buric - consilier, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Ministerul Educaţiei Naţionale
20. Violeta Covaliov - asistent principal igienă, Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă, Direcția de Sănătate Publică Tulcea
21.  Silviu Muscalu - doctor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea
22. Marin Ana - ofițer specialist, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Delta” al Județului Tulcea, Ministerul Afacerilor Interne,
23.  Mircea Jienescu – şef sector, Secția de Drumuri Naționale Tulcea, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
24. Vasile Chirilov - șef Secție Căi Navigabile Sulina, Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați
25. Viorel Roșca - director, Administrația Parcului Național Munții Măcinului
26.  Iuliana Iorga - șef Serviciu, Direcția Județeană de Statistică Tulcea
27.  Florin Dumitrache - șef Centru Exploatare Tulcea, C.N. TRANSELECTRICA S.A., Sucursala de Transport Constanța
28. Paul Ivanov - inginer Sector Isaccea, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ“  S.A. Mediaș, Exploatarea Teritorială Constanța
           
Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea informării membrilor Grupului de lucru enumerați la art.1.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :