Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 9342/21.06.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ, al Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 9343/21.06.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 160/2013 privind achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. I alin. 2 lit. (b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 160/2013 privind achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare după cum urmează:

-articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea în litigiile rezultate din apararea dreptului de proprietate si administrare pentru terenurile si activele din amenajarile agricole si pisciole din Delta Dunarii, precum si pentru plata de despăgubiri pentru activele aflate în domeniul public al judetului Tulcea.
(2) Se aprobă achiziționarea serviciilor prevăzute la alin. (1) pentru  acțiuni civile, penale și de contencios administrativ în vederea apararii intereselor legitime ale Unității Administrativ Teritoriale Judetul Tulcea și Consiliului Județean Tulcea, și care sunt rezultate din apararea dreptului de proprietate si administrare cu privire la bunurile precizate la alin. (1), precum și pentru prejudiciile cauzate.”
Art.2. (1) Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Tulcea să selecteze și să negocieze valoarea serviciilor  juridice şi să încheie contractele de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Sumele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul Județului Tulcea.
 
Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituției Prefectului – Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 iunie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

Anexe :