Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10013 din 03 iulie 2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice nr. 10014 din 03 iulie 2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea de către domnul Sorin Horobeț;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 438/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Marinov Gabriel-Teodosie;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În conformitate cu prevederile:
- art. 91, alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e)  și art. 104, alin.(1), lit. b) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 - art. 87 alin. (2), lit. e) și art. 92, alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 30 și art. 2 al pct. B Reglementări specifice funcţionarilor publici, Capitolul I din Anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 49/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea;
- art. 3, alin. (1), lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
- art. 12 și art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și art. 37 și art. 47 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 139/2018;

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art.1 Exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Sorin Horobeț, în funcţia publică de conducere temporar vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, începând cu data prezentei hotărâri și până la expirarea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, în funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea a domnului Marinov Gabriel-Teodosie.
 
Art.2 Pentru activitatea pe care o va desfăşura cu caracter temporar în funcţia publică de conducere temporar vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, domnul Sorin Horobeț va fi salarizat cu un salariu de bază lunar brut de 13416 lei.
 
Art.3 Pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, domnul Sorin Horobeț, îndeplinește calitatea de vicepreședinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului  Tulcea și calitatea de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 
 
Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea și domnului Sorin Horobeț. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 5 iulie 2019, după cum urmează: 20 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 20 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :