Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Văzând Referatul de aprobare nr. 11416/30.07.2019 al vicepreședintelui Consiliului Județean Tulcea, domnul Petre Badea şi Raportul de specialitate nr. 11433/30.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, al Direcției Economice Buget Finante și Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 18/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea  realizării obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”;
- prevederile art.1 alin. (2), lit. a), art. 2 alin. (1), lit. a), art. 4 alin. (2) şi art. 6 din Anexa nr. 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b), d), şi f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. e) şi f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 - Se aprobă completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 21/2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” cu două noi alineate, alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:

„(2) Se aprobă cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea a cheltuielilor pentru lucrări şi servicii neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii “Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” cu suma de 5.093,625 mii lei, inclusiv TVA 19%, din care C+M în sumă de 4.542,884 mii lei, inclusiv TVA 19%”.

„(3) Din suma alocată de la bugetul Judeţului Tulcea se vor finanţa cheltuielile pentru amenajarea terenului – demolare sală, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – proiect demolare sală existentă, cotele aferente datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Casei Sociale a Constructorilor, precum şi cheltuielile aferente execuţiei efective a lucrărilor pentru asigurarea şi racordarea la utilităţile aferente obiectivului de investiţii: energie electrică, apă, canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat şi salubritate.”
 
Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 21/2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” rămân nemodificate.
 
Art. 3 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor,  Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :