Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10813/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10861/18.07.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Directiei Investitii Fonduri Externe și Managementul Proiectelor;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale  art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la venituri de la suma 364.858,00 mii lei la suma de 370.060,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma 433.146,00 mii lei la suma de 438.348,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2. 
(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2019 pentru cele două secțiuni.
(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.491,0 mii lei din excedentul anilor precedenți.
 
Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificată pe anul 2019 şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 4.
 
Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 5.
 
Art. 4 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar