Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10814/18.07.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10862/18.07.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 1140/18.07.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 2.850 mii lei la suma de 2.930 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 2.850 mii lei la suma de 2.930 mii lei  conform anexelor nr. 1, 1a și 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar