Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10816/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ înregistrat cu nr. 10863/18.07.2019;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1),  lit. a) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ș t e :
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”, în cuantum de 3.186.716,19 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Tulcea, respectiv 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 63.734,33 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.

Art. 7.  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :