Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Vâzând Referatul de aprobare nr. 10902/19.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10918/19.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate (obiectiv mixt) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, la prezenta hotărâre.
 
Art. 2  - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre  Institutiei Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa 2.pdf