Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Văzând Referatul de aprobare nr. 10903/19.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10919/19.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul  Proiectelor și al Direcției  Economice Buget Finanțe și Administrativ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 140/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea”, conform anexei, la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf