Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10742/17.07.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10797/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 15, lit. b) și c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Se aprobă, începând cu 01 august 2019, modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Sănătate din Direcţia Economică Buget Finanţe și Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa 2.pdf    
anexa 1.pdf