Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019,  legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10743/17.07.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10798/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44, alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, 
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 (1) Organigrama și statul de funcții aprobate conform art. 1 vor intra în vigoare la data de 01 septembrie 2019.
(2) Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8/30.01.2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna”  Tulcea, cu modificările  și completările ulterioare.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexa 2.pdf    
anexa 1.pdf