Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 10744/17.07.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10799/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrataiv,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1 Se aprobă, începând cu 01 august 2019, modificarea statului de funcții al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :
anexa.pdf