Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10831/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10866/18.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 290 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Poarta Deltei S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 5288/08.04.2019, prin care se solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Tulcea în vederea realizării procedurii introducerii în circuitul agricol a terenului piscicol în suprafață de 290 ha, obiect al  contractului de concesiune nr. 229/28.10.2009, situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3;

În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 290 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3, identificat cu nr. cadastral 30292 și cartea funciară nr. 30292/Valea Nucarilor.
 
Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către concesionar a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, beneficiarului S.C. Poarta Deltei S.R.L., Consiliului Local al Comunei Valea Nucarilor și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
                                                                                              

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 

 


Anexe :