Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10829/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10864/18.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune emiterea acordului pentru  introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 2423,55 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de adresele concesionarilor:
- S.C. Proiect Construct S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10472/11.07.2019;
- S.C. Promex S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10473/11.07.2019;
- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10474/11.07.2019;
- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10475/11.07.2019;
- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10476/11.07.2019;
- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr.10477/11.07.2019;
- S.C. Pasaj Comalim S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10478/11.07.2019;
- S.C. Pasaj Comalim S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10479/11.07.2019;
- S.C. Constant Prod  S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10623/15.07.2019;

În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață totală de 152 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30155, cartea funciară nr. 30155/Maliuc și respectiv nr. cadastral 30158, cartea funciară nr. 30158/Maliuc.
 
Art. 2. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 402 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30160 și cartea funciară nr. 30160/Maliuc.
 
Art. 3. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 305 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30166 și cartea funciară nr. 30166/Maliuc.
 
Art. 4. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 434 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30183 și cartea funciară nr. 30183/Maliuc.
 
Art. 5. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 257 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30188 și cartea funciară nr. 30188/Maliuc.
 
Art. 6. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 233 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30187 și cartea funciară nr. 30187/Maliuc.
 
Art. 7. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 64,55 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30475 și cartea funciară nr. 30475/Maliuc.
 
Art. 8. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 160 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30472 și cartea funciară nr. 30472/Maliuc.
 
Art. 9. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață totală de 416 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat cu nr. cadastral 30151, cartea funciară nr. 30151/Maliuc și respectiv nr. cadastral 30260, cartea funciară nr. 30260/Nufăru.
 
Art. 10. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către concesionari a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017.
 
Art.11. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, beneficiarilor S.C. Proiect Construct S.R.L., S.C. Promex S.R.L., S.C. Piscicola Tulcea S.A., S.C. Pasaj Comalim S.R.L., S.C. Constant Prod S.R.L., Consiliului Local al Comunei Maliuc, Consiliului Local al Comunei Nufăru și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :