Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal  constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11050/23.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 11054/23.07.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Secției Muncitori Auto și Navală;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru aprobarea  Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017- 2019, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,
     
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto  naţional”  pe  anul  2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  Secției Muncitori Auto și Navală și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa.pdf