Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12618/22.08.2019 al Preşedintelui Consiliului Judetean Tulcea  şi Raportul de specialitate nr. 12632/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ,  nr. 1874/23.08.2019 al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și nr. 5905/23.082019 al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019, ale  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 2.270 mii lei la suma de 2.330  mii lei şi la cheltuieli de la suma de 2.270 mii lei, la suma de 2.330 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2019, la venituri suma de 8.300 mii lei și cheltuieli suma de 8.300 mii lei, conform anexelor nr. 2, 2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar