Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12619/22.08.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12633/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 17384/22.08.2019 al Spitalului Județean de Urgență Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 166.183 mii lei la suma de 166.184 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 191.892 mii lei la suma de 191.893 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.

Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.Anexe :
anexe.rar