Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa din data de 30.08.2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11055/23.07.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat cu nr. 11090/24.07.2019, prin care se propune aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține domeniului privat al Județului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de Mihai Anca Nicoleta, expert evaluator autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R., înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13862/04.10.2018;
  În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) şi art. 362 alin. (1) şi alin. (3) coroborat cu art. 302 - art. 331 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea unui teren, în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține domeniului privat al Județului Tulcea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art.2. Se aprobă concesionarea prin procedura licitației, a terenului, în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține domeniului privat al Județului Tulcea, cu datele de identificare cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art.3. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de Mihai Anca Nicoleta, expert evaluator autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R., înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13862/04.10.2018, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
 
Art.4. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind concesionarea terenului, în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
 
Art.5. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului, în componența prevăzută în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
 
Art.6. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar