Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12621/22.08.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12635/23.08.2019 al Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Magementul Proiectelor, al Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul  „Delta Dunării” Tulcea prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54/2019 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de solicitarea Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea nr. 2088/21.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 12542/21.08.2019;

Văzând prevederile art. 173,  alin. (1), lit. d) și f) și alin. (5), lit. q din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54/2019 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 11.973.938,96 lei, inclusiv TVA.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Se aprobă valoarea totala eligibila înainte de aplicarea pro ratei venitului net actualizat (97,9%) a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”,  respectiv 10.071.998,88 lei, din care:
- 211.511,98 lei reprezintă valoarea contribuției Beneficiarului (valoarea veniturilor nete generate);
- 7.395.365,18 lei reprezintă valoarea contribuția din fonduri externe nerambursabile (FEDR);
- 2.267.911,98 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul de stat;
- 197.209,74 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea.

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 3 Se aproba valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 1.901.940,08 lei, din care:
- 832,00 lei reprezintă  valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului;
- 39.919,95 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției Beneficiarului de 2,10% (valoarea veniturilor nete generate);
- 158,08 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile;
- 37.220,60 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea;
- 1.823.809,45 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției publice eligibile care se asigură prin bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile.

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 234.430,34 lei (inclusiv T.V.A), reprezentând contribuția de 1,95% din valoarea totală eligibila a proiectului dupa aplicarea pro ratei venitului net actualizat din care:
- 197.209,74 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea;
- 37.220,60 lei reprezintă valoarea TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT Județul Tulcea.
 

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 5 Se aprobă defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, după cum urmează:
Valoarea totală​ ​ Valoarea totală eligibilă înainte de aplicarea pro ratei venitului net actualizat​ ​ ​Valoarea eligibilă nerambursabilă din  FEDR (75%) ​ ​ Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat (23%)​ ​ Valoarea co-finanţării eligibile din bugetul UAT Județul Tulcea   (2%)​ ​ Valoarea co-finanţării a Beneficiarului​ ​ ​ ​  Valoare neeligibilă​ ​
​ Valoarea TVA aferentă co-finantarii beneficiarului  Valoarea TVA aferenta valoarii co-finanţării eligibile din bugetul UAT Județul Tulcea​  Valoarea TVA aferentă cheltuielii eligibile​  Valoarea TVA aferentă cheltuielii neeligibile​ ​Valoare aferenta cheltuielilor neeligibile
(lei)​ ​ (lei) ​(lei) ​ (%) ​(lei) ​(%) ​ (lei) ​(%) ​(lei) ​ (%) ​ lei  ​(lei) ​(lei) ​ (lei)
​1 2​​ ​3 4​​ ​5 6​​ ​7 8​​ ​9 ​10 ​11 12​ 13​
11.973.938,96​ ​10.071.998,88 ​7.395.365,18 ​73,43 ​2.267.911,98 ​22,52 ​197.209,74 ​ 1,95 ​211.511,98 ​2,10 ​39.919,95 ​37.220,60 ​1.823.809,45 ​158,08 ​832,00
 
6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.7 (1) Contribuția proprie a Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea este de 252.422,01 lei (inclusiv T.V.A) și reprezintă 2,10% din valoarea totală a proiectului, din care:
- 211.511,98 lei reprezintă valoarea contribuției beneficiarului asigurată de Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea;
- 39.919,95 lei reprezintă TVA aferent contribuției beneficiarului de 2,10% asigurată de    Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea;
- 832,00 lei reprezintă cheltuielile neeligibile;

- 158,08 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile.

 (2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.”

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Magementul Proiectelor, Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ, Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :