Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 august 2019, legal constituită;

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 12670/23.08.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea și  Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Autoritatea Județeană
de Autorizare Transport Public nr. 12687/23.08.2019 prin care se propune completarea Hotărârii  Consiliului Județean Tulcea nr. 218/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019;
- art. 173 alin. (1) lit. b) și  f) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 19 alin. (3) şi art. 23 alin. (1) din Ordinul nr. 1158/2336/12.08.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 h o t ă r ă ș t e:
 

Art. 1. Anexa nr. 1. A.  – „Taxe Consiliul Județean Tulcea” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 218/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019, se completează cu  capitolul VIII  - Taxe pentru eliberare/înlocuire licențe traseu prin curse regulate transport rutier de persoane,  având următorul cuprins:

Cap. VIII​ Taxe pentru eliberare/înlocuire licențe traseu prin curse regulate transport  rutier de persoane​ ​
1.​ ​Taxă pentru eliberare licență traseu prin curse regulate 45 lei/cursă/an​
2.​ ​Taxă pentru înlocuire licență traseu prin curse regulate ​40 lei/cursă/an

 
Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Compartiment Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 consilieri județeni prezenți. Trei consilieri județeni nu au participat la vot.Anexe :