Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14058/19.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14065/19.09.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 26857/19.09.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, defalcat pe subcapitole bugetare, după cum urmează:
a) virarea de credite bugetare în cadrul subcap. 68.02.06 Asistenta acordata pentru familie si copil, cu încadrarea în sumele aprobate, respectiv la venituri în sumă de 34.513 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 49.013 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a.
b) rectificarea bugetului la subcap. 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la venituri de la suma de 18.857 mii lei la suma de 20.517 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 25.254 mii lei la suma de 26.921 mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a.
 
Art. 2 Se aprobă Lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 2.
 
Art. 3 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.797 mii lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.107 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
 
Art. 4 Anexele 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar