Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14059/19.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14066/19.09.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 1409/19.09.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3b) Lista programelor si proiectelor cultural - artistice proprii ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea rectificata, pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 42/2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf