Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 182 alin. (4), art. 173 alin. (1) lit. b) și f)  şi alin. (3) lit. b), precum şi ale art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte,

luând act de:
a) Referatul de aprobare a domnului președinte al Consiliului Județean Tulcea , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 14060/19.09.2019;
b) Raportul de specialitate comun al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, înregistrat sub nr. 14067/19.09.2019;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de interes local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 54/2019 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezenta,

h o t ă r ă ş t e :
 

ART. 1 -  Se aprobă garantarea în procent de 80% a unei finanţări rambursabile interne contractată de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, în valoare de 252.423 lei, cu o maturitate de 5 ani.

ART. 2 - Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704. 

ART. 3 - Din bugetul local al Județului Tulcea se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

ART. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile garantate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al Unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

ART. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Consiliului Județean Tulcea.

ART. 6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Județului Tulcea, în termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Tulcea, Instituției Prefectului Judeţului Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Tulcea, precum şi pe pagina de internet www.cjtulcea.ro.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.Anexe :