Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14051/19.09.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 14068/19.09.2019;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1),  lit. a) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 148/2017 privind  aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:
 
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”, în cuantum de 3.150.934,22 lei (inclusiv TVA).”
 
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea, în sumă de 152.232,68 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 61.197,98 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”.”
 
Art. 2.  - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :