Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13332 din 06.09.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea;
- Raportul de specialitate nr. 13363 din 06.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;
- adresa nr. 4239 din 09.08.2019 a Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, cu referire la   adresa nr. 8171 din 22.07.2019 a  Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea;
- prevederile art. 96, alin. (2^1), lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 4 alin. (2), lit. b) și art. 7, alin. (1), lit. b) din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, 
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2019 - 2020, următoarele persoane:

- Isacov Mirela - Liuba, consilier judeţean;
- Bălan Lucian - Daniel, consilier judeţean.

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie,  Instituției Prefectului - Județul Tulcea, domnului Bălan Lucian - Daniel, doamnei  Isacov Mirela – Liuba, Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot.

 

 


Anexe :