Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13492 din 10.09.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea;
- Raportul de specialitate nr. 13499 din 10.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c), art. 242, alin. (1), art. 390, alin. (2), art. 611, alin. (1), art. 628, art. 392, alin. (1), art. 610, alin. (1), art. 407, art. 409, alin. (3), lit. a) și b) și art. 478, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 h o t ă r ă ş t e :
 
Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 (1) Organigrama și statul de funcții aprobate conform art.1 vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2019.
(2) Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările  și completările ulterioare.
 
Art. 3 În toate actele administrative emise sau adoptate până la data prezentei hotărâri denumirea „secretarul județului” se înlocuiește cu denumirea „secretarul general al județului”.
 
Art. 4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 
 

 


Anexe :
anexa 2.pdf    
anexa 1.pdf