Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13628 din 13.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea prin care se propune aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2019  și  Raportul de specialitate nr. 13675 din 13.09.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor;
- solicitarea nr. 17079/05.09.2019 a  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Delta” al Județului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 13260/05.09.2019;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și  f) și, alin. (5), lit. h), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 6, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 h o t ă r ă ş t e :

 
Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa Tulcea şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență ,,Delta” al Judeţului Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :