Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13899/18.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 13946/18.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII;
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 121/30.08.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1)Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.
(2)Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii.

Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declaraţie pe propria răspundere.

Art. 4 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexa.pdf