Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal constituită;

Văzând Referatul de aprobare nr. 14176/23.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14182/23.09.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe   și Managementul Proiectelor și al Direcției  Economice Buget Finanțe și Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL-CORP C1 STR. Slt. GAVRILOV CORNELIU”;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. f), alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din  Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 - Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL-CORP C1 STR. Slt. GAVRILOV CORNELIU”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2  - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre  Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 septembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 consilieri județeni prezenți.
 
 

Anexe :
anexa 2.pdf