Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 15624/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15655/16.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.  a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul III 2019, cu veniturile realizate în sumă de 154.161,02 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 137.600,07 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul III 2019, cu veniturile realizate în sumă de 142.650,03 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 113.741,90 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local pe trimestrul III 2019, cu veniturile realizate în sumă de 8.653,11 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 7.286,47 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar