Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16062/22.10.2019 al Președintelui Consiliului Judetean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16102/23.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe şi Administrativ și nr. 32871/23.10.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ş t e :
 
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asistență Socială, finanțat din alocații bugetare la venituri de la suma de 56.117 mii lei la suma de 59.867 mii lei și la cheltuieli de la suma de 77.021 mii lei la suma de 80.841 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a.
(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al cheltuieli ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, defalcat pe subcapitole bugetare, după cum urmează:

a) subcap. 68.02.06 Asistenta acordata pentru familie si copil, la venituri de la suma de 34.513  mii lei la suma de 35.730 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 49.013 mii lei la suma de 50.230 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a.
b) subcap. 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la venituri de la suma de 20.517  mii lei la suma de 22.816 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 26.921 mii lei la suma de 29.290 mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a.
c) subcap. 68.02.04  Asistenţă socială acordata persoanelor varstnice, la venituri de la suma de 1.087  mii lei la suma de 1.321 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.087 mii lei la suma de 1.321 mii lei, conform anexelor nr. 1.3 şi 1.3a.

Art. 2 Se aprobă Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, rectificată pe anul 2019 și a creditelor de angajament pe anul 2020, conform anexei nr. 2.
 
Art. 3 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.797 mii lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.177 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
 
Art. 4 Anexele 1, 1.a, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar