Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15756/17.10.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15891/21.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 7973/21.10.2019 al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit.b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2019, la venituri de la suma de 8.300 mii lei la suma de 8.400 mii lei și cheltuieli de la suma de 8.300 mii lei la suma de 8.400 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar