Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16063/22.10.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16103/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și  nr. 1653/23.10.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma 2.930 mii lei la suma de 3.030 mii lei și la cheltuieli de la suma de 2.930 mii lei la suma de 3.030 mii lei, conform anexelor nr. 1 și nr. 1a, Lista programelor și proiectelor cultural - artistice proprii ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea rectificată, pe anul 2019 conform anexei nr. 2 și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar