Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 15625/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15656/16.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 8712/16.10.2019 al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli general consolidat, pe anul 2019, anexei nr. 1a Bugetul pe secțiuni, pentru anul 2019 și anexei nr. 1b Lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 38/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 1a și 1b.
 
Art. 2 – Anexele nr. 1, 1a și 1b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexe.rar