Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16104/23.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16166/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 3963/23.10.2019 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri de la suma de 4.108 mii lei la suma de 4.608 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 4.085  mii lei la suma de 4.585 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. „Administraţia Zonei Libere” Sulina, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexe.rar