Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16128/23.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16167/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 2662/23.10.2019 al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexa .pdf