Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16196/24.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16206/24.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;ăzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 4 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizată pe unităţi administrativ - teritoriale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020- 2022, la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 27/ 2019  pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Comunei Smârdan şi Comunei Beidaud.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf