Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Raportul  nr. 15363/11.10.2019 al comisiei speciale de inventariere numită prin Dispoziția nr. 338/07.10.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea;
-  Referatul de aprobare nr. 15364/11.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 15368/11.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public;
- Declarația nr. 15394/11.10.2019 a Secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea potrivit art. 289, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 137682/21.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 15931/21.10.2019;
- Prevederile art. 289,  alin. (2) - (5) și art. 607 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Anexa nr.1 - ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea" la Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/2001, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit Anexei nr. 1 -,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea" la Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, la Secțiunea I “Bunuri imobile”  se modifică și se completează, după cum urmează:
a)- la poziția nr. 138 coloana 2 va avea următorul cuprins: Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Sediul Camerei de Conturi Tulcea; coloana 3 va avea următorul cuprins: Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu nr.150, suprafața construită totală – 492,74 mp: C1 – Sediu: Sc = 443,27 mp., Nr. cad. 4528-C1, C2 – Anexă, Sc = 13,23 mp, Nr. cad. 4528-C2, C3 – Garaj, Sc = 36,24 mp, Nr. cad. 4528-C3,  coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.331.723,75, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.2/1998, C.F. 40183/Tulcea;

- la poziția nr. 139 coloana 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent Sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului; coloana 3 va avea următorul cuprins: Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu nr.150, suprafață teren - 1277,16 mp,Vecinătăţi: Nord- proprietate privată, Est-Str.Gavrilov Corneliu, Sud-Cons.Loc.Mun.Tulcea, Vest-Cons.Loc.Mun.Tulcea, coloana 5 va avea următorul cuprins: 277 493,18, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.2/1998, C.F. 40183/Tulcea;
- la poziția nr. 211 coloana 2 va avea următorul cuprins: Spitalul Județean de Urgență Tulcea, A.Secţia Spital de Urgenţă, Clădire Spital de Urgenţă, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Clădire Spital de Urgenţă P+5(parțial P+6), suprafața construită – 1591 mp, suprafața desfășurată – 11473 mp, Nr. cad. 44697-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 23.167.969, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 212 coloana 2 va avea următorul cuprins: Grup Gospodăresc Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Grup Gospodăresc, suprafața construită – 813 mp, suprafața desfășurată – 813 mp, Nr. cad. 44697-C2, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.190.609, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 213 coloana 2 va avea următorul cuprins: Cabină Poartă Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Cabină Poartă, suprafața construită – 45 mp, suprafața desfășurată – 45 mp, Nr. cad. 44697-C11, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 90.395, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 214 coloana 2 va avea următorul cuprins: Atelier Mecanic Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Atelier Mecanic, suprafața construită – 68 mp, suprafața desfășurată – 68 mp, Nr. cad. 44697-C5, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 267.855, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 215 coloana 2 va avea următorul cuprins: Centrală Termică Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Centrală Termică, suprafața construită – 568 mp, suprafața desfășurată – 568 mp, Nr. cad. 44697-C4, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 584.936, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 216 coloana 2 va avea următorul cuprins: Staţie Oxigen Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Staţie Oxigen, suprafața construită – 131 mp, suprafața desfășurată – 131 mp, Nr. cad. 44697-C6, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 119.754, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 217 coloana 2 va avea următorul cuprins: Staţie Clorinare Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Staţie Clorinare, suprafața construită – 46 mp, suprafața desfășurată – 46 mp, Nr. cad. 44697-C10, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 102.894, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 218 coloana 2 va avea următorul cuprins: Ambulatoriu, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30A, Ambulatoriu P+2, suprafața construită – 2008 mp, suprafața desfășurată – 6024 mp, Nr. cad. 44696-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 14.813.636, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44696/Tulcea;
- la poziția nr. 219 coloana 2 va avea următorul cuprins: Postul Trafo  Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Postul Trafo, suprafața construită – 145 mp, suprafața desfășurată – 145 mp, Nr. cad. 44697-C3, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 281.433, coloana 6 va avea următorul cuprins Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 220 coloana 2 va avea următorul cuprins: Rezervor Apă 300  Spital Județean de Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Rezervor Apă 300 mc, suprafața construită – 298 mp, suprafața desfășurată – 298 mp, Nr. cad. 44697-C7, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 550.870, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;
- la poziția nr. 221 coloana 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent Spitalului Județean de Urgenţă Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Suprafață totală teren = 31636 mp, din care: Suprafață teren incintă Spital Județean de Urgenţă = 26 366 mp, Nr. cad. 44697; Suprafață teren aferent Ambulatoriu = 4270 mp, Nr. cad. 44696; Suprafață teren aferent Centru de Dializă = 1000 mp, Nr. cad. 33978; N – Cons. Jud. Tl., V- Cons.Jud. și Cons.Local Tl, E – Cons. Local Tl., Str. 1848, S- Cons. Local Tl, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 13.798.893, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea, CF 44696/Tulcea, CF33978/Tulcea;

b) Se completează după cum urmează:

- După poziția nr. 289, se introduc 25 noi poziții, pozițiile 290 - 314, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se atestă modificarea și completarea pozițiilor potrivit art.1 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea.
 
Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi va asigura publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Tulcea și în Monitorul oficial al Județului Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.


Anexe :
anexa.pdf